X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

از خواب غفلت برخیز

 دستی به شانه ای آرام - صدا می زد
                                    برخیز
که امشب وقت غفلت نیست
                 وجودم بی قرار روی محبوب است
                                     برخیز 

وچشمانم پر از خواهش
                  به تکراری پر از اصرار
                                      برخیز
                                   که امشب وقت غفلت نیست
دلم دیگر ندارد طاقت ماندن  
                     و روحم از عطش لبریز
                                      برخیز
مبادا امشب از غفلت فراموشت شود
                             (  قد قامت) ای مامور         
                مبادا وعده ات امشب به فردایی دگر افتد
زخواب غفلتت گر بر نمی خیزی
                                زخواب امشبت برخیز
                           که امشب وقت غفلت نیست
                                            برخیز
وجودم غرق شور وشوق
                   پر پرواز روحم- باز
                            تمام وسعت روحم به یاد یاریش - تسلیم
ولی یادت همی باشد
           توانت نیست هنگام قیامم قامتم را
                                           غرق خون سازی
به هنگام رکوعم دستهایم می کند یاری
                              به خاک افتادنم سخت است
توخود می دانی و شمشیرت ای مامور
                تمام مسجد امشب غرق در نور
                                                 ومن بی تاب و پرشور
                                 صدایت می کنم
                                           برخیز
                                 که امشب وقت غفلت نیست
مرامی خواندم-  محبوب تر محبوب
....
من امشب وعده کردم باگل یاسم
                           همین ؛ امروز وفردا ؛  باز می آیم
مبادا غفلت تو وعده ام رابشکند
                                       برخیز
                        که امشب وقت غفلت نیست
وجودم غرق درشادی - تمامم از خدا لبریز
                                برخیز
                     که......................